MR

De Medezeggenschapsraad (MR) overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, samenwerking met andere scholen en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Over vele besluiten die het “Bestuur” of de schoolleiding willen nemen, moeten zij vooraf de MR om advies of instemming vragen.  De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Het email adres van de MR is: mr@meesterwerk.asg.nl

De MR vergadert schooljaar 2017-2018 op de volgende data:

​Donderdag 14 december 2017
Donderdag  1 februari 2018
Donderdag 22 maart 2018
Donderdag 17 mei 2018
​Donderdag  5 juli 2018